Przepisy i opłaty

Przepisy:

 1. Regulamin studiów
 2. Zasady wyliczania średniej ze studiów   
 • Jeżeli przedmiot trwa jeden semestr i kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest oceną z egzaminu a wagą przedmiotu jest jego liczba punktów ECTS.
 • Jeżeli przedmiot trwa jeden semestr i nie kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest ocena z zaliczenia tego przedmiotu a wagą tego przedmiotu jest jego liczba punktów ECTS.
 • Jeżeli przedmiot trwa kilka semestrów i kończy się egzaminem to oceną przedmiotu jest ocena z egzaminu a wagą przedmiotu jest suma punktów ECTS tego przedmiotu w poszczególnych jego semestrach.
 • W przypadku przedmiotów realizowanych w częściach przez kolejne lata studiów do obliczenia średniej ocen uwzględnia się ocenę z egzaminu lub zaliczenia końcowego oraz sumę wszystkich punktów ECTS przewidzianych dla poszczególnych części przedmiotu.
 • W przypadku gdy student przystąpił do egzaminu więcej niż jeden raz, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się wartość będącą średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych we wszystkich terminach, ustaloną z matematycznym zaokrągleniem według tradycyjnej skali oceniania.
 • Średnia ze studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia jest średnią ważoną wszystkich przedmiotów na studiach i jest liczona według wzoru: Σi=1..n wioiΣi=1..n wi , gdzie woraz oi są odpowiednio wagą oraz oceną i-tego przedmiotu

 1. Lektorat na studiach I stopnia
 • Zgodnie z programem studiów, student realizuje 3 semestry zajęć z języka obcego (180 godzin) zakończone egzaminem na poziomie co najmniej B2.
 • Rejestracja na lektorat odbywa się w systemie żetonowym w USOS. Informacje szczegółowe znajdują się tutaj: https://jcj.uj.edu.pl/ksztalcenie/lektorat/rejestracja-na-lektorat
 • Istnieje możliwość zwolnienia z zajęć z języka obcego na podstawie odpowiedniego certyfikatu. W tym celu należy zgłosić się do Jagielloskiego Centrum Językowego (JCJ). Informacja o tym tutaj: https://jcj.uj.edu.pl/ksztalcenie/lektorat/zwolnienie-z-lektoratu.
 • Istnieje mozliwość przepisania oceny z języka angielskiego, zrealizowanego na na innym kierunku studiów. Warunkiem jest zdawanie egzaminu na poziomie co najmniej B2. Aby uzyskać przepisanie należy złożyć w sekretariacie TCSu podanie o przepisanie oceny (https://www.tcs.uj.edu.pl/wzory-dokumentow).
 • Istnieje możliwość zaliczenia lektoratu poprzez zdawanie płatnego egzaminu eksternistycznego. Informacje o tym egzaminie znajdują się tutaj: https://jcj.uj.edu.pl/egzaminy/egzamin-eksternistyczny. Student, który planuje zdawać taki egzamin, nie zapisuje się na zajęcia z lektoratu oraz powinien złożyć w sekretariacie TCSu oświadczenie o zaliczeniu języka angielskiego eksternistycznie (https://www.tcs.uj.edu.pl/wzory-dokumentow).

 

 1. Lektorat na studiach II stopnia
 • Zgodnie z programem studiów, student realizuje 1 semestr zajęć z języka angielskiego (60 godzin) zakończony egzaminem na poziomie co najmniej B2+.
 • Rejestracja na angielski odbywa się w systemie żetonowym w USOS. Informacje szczegółowe znajdują się tutaj: https://jcj.uj.edu.pl/ksztalcenie/lektorat/rejestracja-na-lektorat
 • Istnieje możliwość zwolnienia z zajęć z języka angielksiego na podstawie odpowiedniego certyfikatu. W tym celu należy zgłosić się do Jagielloskiego Centrum Językowego (JCJ). Informacja o tym tutaj:  https://jcj.uj.edu.pl/ksztalcenie/lektorat/zwolnienie-z-lektoratu.
 • Istnieje mozliwość przepisania oceny z języka angielskiego, zrealizowanego na studiach I stopnia i/lub na innym kierunku studiów. Warunkiem jest zdawanie egzaminu na poziomie co najmniej B2+. Aby uzyskać przepisanie nalezy złożyć w sekretariacie TCSu podanie o przepisanie oceny (https://www.tcs.uj.edu.pl/wzory-dokumentow).
 • Na studiach II stopnia nie są organizowane egzaminy eksternistyczne. Istnieje jednak mozliwość nieuczęszczania na lektorat i jedynie przystąpienia do egzaminu kończącego lektorat. Student, który planuje takie rozwiązanie powinien zarejestrować się do grupy oraz PRZED zakończeniem rejestracji na lektoraty. złożyć w sekretariacie TCSu podanie o nieuczestniczenie w zajęciach. Podanie to, podpisane przez dziekana zostanie przekazane do JCJ.  Szczegóły dotyczące takiej procedury znajdują się tutaj: https://jcj.uj.edu.pl/egzaminy/egzamin-konczacy-lektorat

 

Opłaty:

Wysokość opłat za powtarzanie 60godzinnego lektoratu z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickiego 2023/2024: 600zł

Wysokość opłat za powtarzanie 60godzinnego lektoratu z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia wcześniej niż w roku akademickiego 2023/2024: 460zł

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickiego 2016/2017 i później: 7zł za jedną godzinę dydaktyczną.

Wysokość opłat za powtarzanie zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016: 8zł za jedną godzinę dydaktyczną.