Terminy

1. Student zobowiązany jest do zaliczenia roku studiów najpóźniej do końca roku akademickiego.

2. Studenci wpisujący się na przedmioty przez rejestracje internetową (z wyłączeniem rejestracji żetonowej) zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w systemie USOS w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

3. Przedmioty, na które wpisy zostały dokonane przez pracowników administracji lub za pomocą rejestracji żetonowej, studenci zobowiązani są podpiąć w systemie USOS do 19 października w semestrze zimowym oraz do 2 marca w semestrze letnim. Wpisy na przedmioty, które nie zostały podpięte w podanym wyżej terminie, będą automatycznie usunięte z systemu USOS po upływie jednego dnia roboczego.

4. W przypadku zamiaru nie uczęszczania na lektorat z języka i w zamian zdawania płatnego egzaminu eksternistycznego konieczne jest złożenie podania w terminie do 26 października (semestr zimiowy) i 12 marca (semestr letni).

5. Rezygnacja z przedmiotu jest możliwa za zgodą kierownika studiów do 18 dni od rozpocząecia semestru zimowego oraz do 2 tygodniu od rozpoczecia semestru letniego. Po tym terminie przedmiot, na który jest zapisany student staje się dla niego obowiązującym. 

6. Po zakończeniu zapisów na przedmioty zarówno w sesji zimowej, jak i letniej, student zobowizany jest do złożenia deklaracji przedmiotów – do 26 października w semestrze zimowym, – do 12 marca w semestrze letnim.

7. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów danego roku student jest zobowiązany do złożenia w sekretariacie oświadczenia o zaliczeniu roku – do 25 września.

8. Złożenie podania o wpis 50 punktowy – przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy podanie.

9. Złożenie podania o powtarzanie przedmiotu/roku – przed rozpoczęciem roku akademickiego, którego dotyczy podanie

10. Złożenie podania o urlop studencki – przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

11. Deklaracja tematu pracy magisterskiej – do 30 października.

12. Deklaracja tematu pracy rocznej na studiach licencjackich – do 30 listopada.

13. Złożenie wstępnego planu pracy magisterskiej wraz z krótkim opisem tematyki i proponowaną literaturą – do 13 stycznia.

14. Złożenie wstępnego planu pracy rocznej na studiach licencjackich wraz z krótkim opisem tematyki i proponowaną literaturą – do 1 marca.

15. Dni magistranta (krótkie prezentacje magistrantów dotyczące pisanych prac) - ustalane dla każdego roku indywidulanie, I edycja - 2 lub 3 tydzień grudnia, II edycja koniec kwietnia/początek maja.

16. Złożenie pracy dyplomowej (w systemie APD) – do 15 września, nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem dyplomowym. Nie jest dopuszczalne przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.