Władze i kompetencje

1. Prodziekan ds. studenckich: dr hab. P. Niemiec, prof UJ 

2. Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych Instytutu Informatyki Analitycznej i  kierownik studiów na kierunku Informatyka Analityczna: dr I. Cieślik

3. Pełnomocnik dziekana ds. dydaktycznych na kierunku Informatyka Analityczna ma uprawnienia do wydawania rostrzygnięć w poniższych sprawach:

 • usprawiedliwianie nieobecności na egzaminie i przywrócenia terminu egzaminu;
 • powtarzanie przedmiotu (zgoda na 3 termin egzaminu w tym samym roku akademickim;
 • wpis warunkowy (50-punktowy);
 • powtarzanie roku (po raz pierwszy);
 • ponowne powtarzanie roku;
 • rozszerzenia programu studiów o przedmioty dodatkowe realizowane poza kierunkiem studenta, jak również realizacja przedmiotów kierunkowych awansem;
 • zaliczanie dwóch lat podczas powtarzania roku;
 • uwzględnianie zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych w okresie 5 lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu w innej formie w przypadku ponownego przyjęcia na studia;
 • uwzględnianie zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych pomimo upłynięcia 5 lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu w innej formie;
 • zmiany w toku studiów polegającej na usunięciu pewnych przedmiotów, zamianie przedmiotów na inne, przepisaniu przedmiotów z innych kierunków i uczelni oraz określania na jakich warunkach jest to możliwe;
 • uczęszczania na zajęcia przez studentów spoza Wydziału Matematyki i Informatyki;
 • powoływania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz recenzentów prac dyplomowych;
 • zgody na indywidualny plan lub program studiów i ich zatwierdzanie, akceptacja wyboru opiekuna naukowego;
 • przedłużenia terminu zdawania egzaminu dyplomowego oraz powtarzanie egzaminu dyplomowego;
 • wydawanie zaświadczeń o ukończeniu studiów (lub ich odbywaniu), potwierdzanie kart przebiegu studiów;
 • zgody na pisanie prac w jezyku obcym.

 

4. Decyzje w pozostałych sprawach studenckich podejmuje Prodziekan ds. studenckich, dr hab. P. Niemiec.  W szczególności są to sprawy następujące:

 • zmiany kierunku studiów;
 • skreślenie z listy studentów;
 • wznowienie studiów;
 • przeniesienie na studia w UJ z innej uczelni;
 • przeniesienie studenta na inną uczelnię;
 • urlop dziekański i studencki oraz zaliczania zajęć w trakcie urlopu;