Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia

  1. Spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów (w tym zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytynej oceny z pracy rocznej).
  2. Wniesienie opłaty za odpis dyplomu co najmniej 3 dni przed egzaminem dyplomowym. Dane do opłaty z numerem konta studenta można odebrać w sekretariacie.
  3. Złożenie poniższych dokumentów w sekretariacie co najmniej trzy dni przed egzaminem:
  • karta przebiegu studiów - karta wydrukowana z systemu UsosWeb i podpisana przez studenta. Na karcie należy dopisać wyliczona średnią ocen ze studiów. Student, którzy pobierał stypendium MNiSzW zaznacza na końcu karty w jakich latach akademickich pobierał to stypendium.
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu (załącznik dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, załącznik dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020).
  • dokument potwierdzający zwrot książek (załącznik)
  • oświadczenie o dostępie do komputera i internetu (w przypadku zdawania egzaminu zdalnie, załącznik)
  • oświadczenie o wypełnieniu obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach Projektu ZintegrUJ w przypadku studentów, którzy z tych form korzystali (załącznik)

 

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymuje:

a) dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim; opłata 60zł
b) na wniosek – odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim; opłata 40zł

Absolwent, który rozpoczął studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz który wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020, otrzymuje:
a) dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku angielskim – bezpłatnie;
b) dodatkowo, na wniosek – odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim – za każdy odpis uiszcza opłatę w wysokości 20 zł.

Zachęcamy do wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzania badan dotycących losów absolwentó oraz adresu mailowego w celu przekazywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów:  https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index.

 

Odbiór dyplomu

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego.

Jeśli absolwent nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście dopuszcza się możliwość wydania dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru (załącznik) udzielonego jej przez studenta/absolwenta lub – w przypadku wątpliwości – na podstawie upoważnienia poświadczonego urzędowo.

 

Ważne!!!

Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.