Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

1. Student zobowiązany jest do przygotowania pracy dyplomowej. Dokonuje on wyboru tematyki i opiekuna pracy składając deklarację podpisaną przez siebie i przez opiekuna pracy w terminie ustalonym przez kierownika studiów.

2. Opiekunem pracy może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy.

3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub wykonaniem pracy projektowej. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego.

4. Student zobowiązany jest przedłożyć ostateczną wersję pracy dyplomowej w systemie APD nie później niż 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym.

5. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun oraz recenzent pracy powołany przez kierownika studiów. Recenzent pracy musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W przypadku gdy opiekun nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego, recenzent musi posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Ocenę pracy dyplomowej wyznacza się w oparciu o średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta.

6. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrekcję Instytutu Informatyki Analitycznej. W skład komisji wchodzą przewodniczący i dwaj członkowie: opiekun pracy i jej recenzent. W przypadku, gdy członek komisji nie może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, Dyrekcja Instytutu Informatyki Analitycznej wyznacza w zastępstwie inną osobę.

7. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Student krótko omawia tematykę pracy dyplomowej, a następnie odpowiada na pytania otrzymane od komisji egzaminacyjnej. Pytania egzaminacyjne związane są z tematyką studiów II stopnia i/lub bezpośrednio z tematyką pracy magisterskiej.

8. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja wystawia ocenę egzaminu i sporządza protokół zawierający w szczególności: treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego. Protokół ten obejmuje również ocenę pracy oraz ogólny wynik studiów obliczony jako średnia ważona z wagami: 5/8 średniej ocen, 2/8 oceny pracy oraz 1/8 oceny egzaminu dyplomowego.

9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się bezpośrednio Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wprowadzony uchwałą Senatu UJ.